Till innehåll på sidan
 

Om Privat-Offentlig samverkan

Mycket av den samhällsviktiga verksamheten ägs och drivs av näringslivet idag. Det är i stor utsträckning företag som äger och driver den infrastruktur som bär upp elförsörjning och telekommunikation.

Detta tillsammans med den förändrade säkerhetspolitiska situationen och samhällsstrukturen kräver nya lösningar och gemensamma åtgärder för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

I enlighet med ansvarsprincipen finns det ingen annan som tar över ansvaret om en kris uppstår. Ansvaret för krisberedskapen vilar på varje verksamhetsansvarig. Den som normalt sett har ansvaret för en verksamhet, har det även under en kris – oavsett om det är en offentlig eller privat aktör.

I arbetet med att bygga upp kunskap, utveckla och stärka samhällets krisberedskap måste det därför ske ett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet. MSB arbetar för att ett sådant samarbete ska komma till stånd inom olika verksamheter. Det begrepp vi använder för detta arbete är privat- offentlig samverkan.

Privat-offentlig samverkan är ett frivilligt, överenskommet samarbetet mellan privata och offentliga aktörer i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Rapporter

Krishantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Krishantering i praktiken

FSPOS mall för lägesbildsarbete

FSPOS Vägledning för Krishantering version, 2017-01-18

Former och instruktion för samverkanskonferens

Kontinuitetshantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering, Version 4.0

Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten

Appendix G – Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Cyber Awareness - att höja kunskapen om cyberrisker

Appendix K - Test av kontinuitetsplaner

IT-strategiska överväganden - Att bygga robust och kostnadseffektiv disater recovery

Kommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn - En vägledning vid större störningar 2017-02-21

Crisis communication in the financial sector

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Recommendations for communication in the financial sector

Övningar

Scenariosammanstallning – FSPOS sektorsövningar 2013-2015

6 Steg till bättre övning - Kortversion i presentationsformat

6 steg till bättre övningar, Version 2.0

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningsstrategi 2017-2020 version 2.0

Övningsstrategi 2017-2020 version 3.0

Övningsrapport - FSPOS Samverkansövning 2018

Övningssammanfattning 2019

Sektorsövergripande analyser

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det

Rapport Betalningsflöden i utländsk valuta - Så funkar det

Svensk Betalningskalender 2016

Om FSPOS

FSPOS vs SOES

FSPOS Syntes – Genomfört arbete 2008-2013

FSPOS Verksamhetsberättelse 2017

FSPOS strategisk plan 2018-2020

FSPOS verksamhetsberättelse 2019

Till övriga rapporter