Till innehåll på sidan
 

Om FSPOS

Vad är FSPOS?

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS)bildades den 1 september 2005 och är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn.

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.

FSPOS verksamhetsidé är att genom analys, kunskapsspridning och övning stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.

FSPOS har medlemmar såsom; banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Finansinspektionen, Försäkringskassan, MSB, Riksgälden och Sveriges riksbank.

Hur verkar FSPOS?

Sedan 2009 har FSPOS en fast organisation med tre nivåer:

Fullmäktige (normativ) där de ingående organisationerna representeras på GD/VD nivå eller motsvarande. Möten äger rum vartannat år för att informera om genomfört arbete och besluta om FSPOS fortsatta inriktning.

Styrelse (strategisk) där de ingående organisationerna representeras av personer som har beslutsmandat från den egna organisationen. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och fattar löpande inriktnings- och resursbeslut för FSPOS arbete.

Arbetsgrupper (operativ) där de ingående organisationerna representeras av utvalda personer för att bedriva arbete inom olika områden.

Önskad position 2023?

FSPOS styrelse har formulerat fem punkter för att beskriva FSPOS önskade position 2023.

  • FSPOS är välrenommerat och det naturliga samverkansforumet för att stärka den finansiella sektorns förmåga.
  • FSPOS genomför återkommande analyser av risker och sårbarheter för finansiella tjänster och identifierar åtgärdsbehov.
  • FSPOS har ett utvecklat metodstöd för risk-, kontinuitets- och krishantering samt spridit det inom sektorn.
  • FSPOS har en utvecklad övningsverksamhet med stöd för informationsdelning och kriskommunikation.
  • FSPOS har förbättrat sektorns förmåga att hantera kriser samt att verka under höjd beredskap.
Rapporter

Krishantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Krishantering i praktiken

FSPOS mall för lägesbildsarbete

FSPOS Vägledning för Krishantering version, 2017-01-18

Former och instruktion för samverkanskonferens

Kontinuitetshantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering, Version 4.0

Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten

Appendix G – Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Cyber Awareness - att höja kunskapen om cyberrisker

Appendix K - Test av kontinuitetsplaner

IT-strategiska överväganden - Att bygga robust och kostnadseffektiv disater recovery

Kommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn - En vägledning vid större störningar 2017-02-21

Crisis communication in the financial sector

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Recommendations for communication in the financial sector

Övningar

Scenariosammanstallning – FSPOS sektorsövningar 2013-2015

6 Steg till bättre övning - Kortversion i presentationsformat

6 steg till bättre övningar, Version 2.0

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningsstrategi 2017-2020 version 2.0

Övningsstrategi 2017-2020 version 3.0

Övningsrapport - FSPOS Samverkansövning 2018

Övningssammanfattning 2019

Sektorsövergripande analyser

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det

Rapport Betalningsflöden i utländsk valuta - Så funkar det

Svensk Betalningskalender 2016

Om FSPOS

FSPOS vs SOES

FSPOS Syntes – Genomfört arbete 2008-2013

FSPOS Verksamhetsberättelse 2017

FSPOS strategisk plan 2018-2020

FSPOS verksamhetsberättelse 2019

Till övriga rapporter