Till innehåll på sidan
 

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS)

Vad är FSPOS?

FSPOS är en förkortning för Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan och bildades den 1 september 2005. FSPOS är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. Verksamhetsidén är att FSPOS ska stärka den finansiella infrastrukturen genom att samverka, öva, kartlägga och dela information och på så sätt värna sektorn och samhället.

FSPOS har medlemmar såsom; banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Riksgäldskontoret, Försäkringskassan, Sveriges riksbank och Finansinspektionen.

FSPOS har utvecklats från en projektorganisation till en fast organisation. Ordförandeskapet, som cirkulerar mellan deltagarna, ligger för närvarande på Riksbanken. Nya aktörer har tillkommit och en ny styrelse har utsetts. Fem arbetsgrupper arbetar under styrelsen.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stödjer utvecklingen av FSPOS, dels ekonomiskt, dels genom att upprätthålla FSPOS kanslifunktion.

Hur verkar FSPOS?

FSPOS verksamhet styrs av styrelsen som består av representanter från de deltagande medlemsföretagen/organisationerna. Styrelsen sammanträder fyra gånger om året. En stor del av verksamheten bedrivs i de tre arbetsgrupperna. I arbetsgrupperna finns även ytterligare aktörer från finanssektorn representerade.

Rapporter

Krishantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Krishantering i praktiken

FSPOS mall för lägesbildsarbete

FSPOS Vägledning för Krishantering version, 2017-01-18

Former och instruktion för samverkanskonferens

Kontinuitetshantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering, Version 4.0

Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten

Appendix G – Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Cyber Awareness - att höja kunskapen om cyberrisker

Appendix K - Test av kontinuitetsplaner

IT-strategiska överväganden - Att bygga robust och kostnadseffektiv disater recovery

Kommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn - En vägledning vid större störningar 2017-02-21

Crisis communication in the financial sector

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Recommendations for communication in the financial sector

Övningar

Scenariosammanstallning – FSPOS sektorsövningar 2013-2015

6 Steg till bättre övning - Kortversion i presentationsformat

6 steg till bättre övningar, Version 2.0

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningsstrategi 2017-2020 version 2.0

Övningsstrategi 2017-2020 version 3.0

Övningsrapport - FSPOS Samverkansövning 2018

Övningssammanfattning 2019

Sektorsövergripande analyser

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det

Rapport Betalningsflöden i utländsk valuta - Så funkar det

Svensk Betalningskalender 2016

Om FSPOS

FSPOS vs SOES

FSPOS Syntes – Genomfört arbete 2008-2013

FSPOS Verksamhetsberättelse 2017

FSPOS strategisk plan 2018-2020

FSPOS verksamhetsberättelse 2019

Till övriga rapporter