Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS)

Vad är FSPOS?

FSPOS är en förkortning för Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan och bildades den 1 september 2005. FSPOS är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. Verksamhetsidén är att FSPOS ska stärka den finansiella infrastrukturen genom att samverka, öva, kartlägga och dela information och på så sätt värna sektorn och samhället.

FSPOS har medlemmar såsom; banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Riksgäldskontoret, Försäkringskassan, Sveriges riksbank och Finansinspektionen.

FSPOS har utvecklats från en projektorganisation till en fast organisation. Ordförandeskapet, som cirkulerar mellan deltagarna, ligger för närvarande på Riksbanken. Nya aktörer har tillkommit och en ny styrelse har utsetts. Fem arbetsgrupper arbetar under styrelsen.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stödjer utvecklingen av FSPOS, dels ekonomiskt, dels genom att upprätthålla FSPOS kanslifunktion.

Hur verkar FSPOS?

FSPOS verksamhet styrs av styrelsen som består av representanter från de deltagande medlemsföretagen/organisationerna. Styrelsen sammanträder fyra gånger om året. En stor del av verksamheten bedrivs i de tre arbetsgrupperna. I arbetsgrupperna finns även ytterligare aktörer från finanssektorn representerade.