Till innehåll på sidan
 

Rapporter

Incidentrapportering - Kravbild och gemensamma nämnare

Former och metoder för test av cyberresiliens

Informationsdelning av cyberrisker inom finansiell verksamhet

FSPOS rapport om höjd beredskap

FSPOS Sektorsövning 2015 - Övningsrapport

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering - version 4.0

Utvärderingsrapport från FSPOS sektorsövning 2014 

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

The flow of payments in Sweden - How it works

Svenska Betalningsflöden - Så funkar det

FSPOS vs SOES

FSPOS Samverkanskonferens - Former, instruktion och agenda samt mallar

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Svensk Betalningskalender 2016

Utvärderingsrapport från FSPOS sektorsövning 2014

Utvärderingsrapport från FSPOS sektorsövning 2013

Riskbild Stockholm

Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Bilaga: Robusthetshöjande åtgärder

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

11 november 2010

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen

En rapport av Hallvarsson&Halvarsson för FSPOS.

Appendix: 1. Mätningar av finansiella stabilitetshot och förtroende – en granskning, appendix 2. Finanskrisen i svenska medier – som den speglas i Dagens Industri, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, appendix 3. Webben som medium i kristider – en undersökning och en enkät om FSPOS-medlemmarnas webbplatser, appendix 4. Diskussion om terminologi, teori, modell, metod.

Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen

Communication from the major banks and authorities during the financial crisis

Samtliga appendix

I lust och nöd

- Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

Handbok från AG Lokalt FSPOS framtagen 2008.

Handbok: I lust och nöd

Rapporter

Krishantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Krishantering i praktiken

FSPOS mall för lägesbildsarbete

FSPOS Vägledning för Krishantering version, 2017-01-18

Former och instruktion för samverkanskonferens

Kontinuitetshantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering, Version 4.0

Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten

Appendix G – Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Cyber Awareness - att höja kunskapen om cyberrisker

Appendix K - Test av kontinuitetsplaner

IT-strategiska överväganden - Att bygga robust och kostnadseffektiv disater recovery

Kommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn - En vägledning vid större störningar 2017-02-21

Crisis communication in the financial sector

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Recommendations for communication in the financial sector

Övningar

Scenariosammanstallning – FSPOS sektorsövningar 2013-2015

6 Steg till bättre övning - Kortversion i presentationsformat

6 steg till bättre övningar, Version 2.0

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningsstrategi 2017-2020 version 2.0

Övningsstrategi 2017-2020 version 3.0

Övningsrapport - FSPOS Samverkansövning 2018

Övningssammanfattning 2019

Sektorsövergripande analyser

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det

Rapport Betalningsflöden i utländsk valuta - Så funkar det

Svensk Betalningskalender 2016

Om FSPOS

FSPOS vs SOES

FSPOS Syntes – Genomfört arbete 2008-2013

FSPOS Verksamhetsberättelse 2017

FSPOS strategisk plan 2018-2020

FSPOS verksamhetsberättelse 2019

Till övriga rapporter