Till innehåll på sidan
 

Arbetsgrupper

Verksamheten inom FSPOS bygger på frivilligt arbete bland deltagarna och bedrivs för närvarande i mindre arbetsgrupper.

Ag Kontinuitetssäkring

Denna arbetsgrupp har som huvuduppdrag att löpande värdera behovet av samt föreslå och genomföra sektorgemensamma aktiviteter med syfte att stärka robustheten i den finansiella infrastrukturen. Bl a pågår arbete med att ta fram ett arbetssätt för en sektorgemensam riskbeskrivning, utformning av en vägledning för kontinuitetshantering samt analyser av flöden och beroendeförhållanden för olika finansiella tjänster.

Ag Information

Ag Information har som huvudsyfte att ta fram "best practice" när det gäller såväl hur, till vem, och genom vilken kanal man bör kommunicera i en kris. Gruppen är ett kommunikationsnätverk mellan myndigheter och finansiella aktörer som syftar till att kommunikationssamverkan ska fungera effektivt även i krislägen.

Ag Övning

Ag Övning har till uppgift att inom krisberedskapsområdet följa andra sektorers övningar, delta i andras övningar samt genomföra egna övningar inom den finansiella sektorn. Syftet är att stärka finanssektorns krisberedskapsförmåga genom att dels identifiera förebyggande åtgärder för att stärka sektorns robusthet, dels ta fram förslag på åtgärder i syfte att stärka sektorns förmåga att hantera en kris när den inträffar.

Rapporter

Krishantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Krishantering i praktiken

FSPOS mall för lägesbildsarbete

FSPOS Vägledning för Krishantering version, 2017-01-18

Former och instruktion för samverkanskonferens

Kontinuitetshantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering, Version 4.0

Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten

Appendix G – Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Cyber Awareness - att höja kunskapen om cyberrisker

Appendix K - Test av kontinuitetsplaner

IT-strategiska överväganden - Att bygga robust och kostnadseffektiv disater recovery

Kommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn - En vägledning vid större störningar 2017-02-21

Crisis communication in the financial sector

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Recommendations for communication in the financial sector

Övningar

Scenariosammanstallning – FSPOS sektorsövningar 2013-2015

6 Steg till bättre övning - Kortversion i presentationsformat

6 steg till bättre övningar, Version 2.0

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningsstrategi 2017-2020 version 2.0

Övningsstrategi 2017-2020 version 3.0

Övningsrapport - FSPOS Samverkansövning 2018

Övningssammanfattning 2019

Sektorsövergripande analyser

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det

Rapport Betalningsflöden i utländsk valuta - Så funkar det

Svensk Betalningskalender 2016

Om FSPOS

FSPOS vs SOES

FSPOS Syntes – Genomfört arbete 2008-2013

FSPOS Verksamhetsberättelse 2017

FSPOS strategisk plan 2018-2020

FSPOS verksamhetsberättelse 2019

Till övriga rapporter