Till innehåll på sidan
 

FSPOS organisation

Verksamheten inom FSPOS bygger på frivilligt arbete bland deltagande aktörer. Sedan 2009 har FSPOS en fast organisation med tre nivåer; fullmäktige (normativ), styrelse (strategisk) samt arbetsgrupper (operativ).

Schema över hur FSPOS organisation ser ut.

FSPOS Fullmäktige

Fullmäktige består av representanter på GD/VD-nivå och sammanträder vartannat år för att fastställa en strategisk plan för FSPOS verksamhet.

FSPOS Styrelse

Styrelsen beslutar om den årliga verksamhetsplanen och ansvarar för att verksamhetens inriktning baseras på aktuell fastställd strategisk plan. Styrelsen utser ordförande i respektive arbetsgrupp och ansvarar för att de bemannas med bred representation från sektorn. Styrelsemöten genomförs minst fyra gånger per år för löpande inriktnings- och resursbeslut för FSPOS arbete.

FSPOS Kansli

Stöd till FSPOS Styrelse avseende årlig verksamhetsplanering och uppföljning, genomförande av styrelsemöten samt övrigt administrativt stöd.

AG Analys

Genomföra analyser avseende finansiella flöden och underliggande beroenden, omvärldsbevakning samt hot, risker och sårbarheter. Syftet är att identifiera åtgärdsbehov och få en gemensam bild av sektorns möjlighet att tillhandahålla finansiella tjänster genom hela hotskalan.

AG Kunskapsspridning

Utveckla vägledningar och metodstöd samt genomföra utbildningar och seminarier inom områden som risk-, kontinuitets- och krishantering, cybersäkerhet, säkerhetsskydd, informations-påverkan och totalförsvar. Syftet är att höja kunskapsnivån och bidra till gemensamma arbetssätt hos sektorns aktörer.

AG Övning

Utveckla en flerårig övningsstrategi som beskriver FSPOS övnings-verksamhet. Planera, genomföra och utvärdera FSPOS övningsverksamhet. Syftet är att stärka sektorns förmåga att hantera störningar, större kriser och ett läge av höjd beredskap.

Kommunikatörsnätverk

Utveckla och sprida god praxis rörande kriskommunikation för att kommunikationssamverkan inom sektorn ska fungera effektivt även i krislägen. Samverka för att etablera sektorsgemensam "best practice" när det gäller såväl hur, till vem, och genom vilken kanal man bör kommunicera i en kris.

Rapporter

Krishantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Krishantering i praktiken

FSPOS mall för lägesbildsarbete

FSPOS Vägledning för Krishantering version, 2017-01-18

Former och instruktion för samverkanskonferens

Kontinuitetshantering

FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering, Version 4.0

Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten

Appendix G – Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Cyber Awareness - att höja kunskapen om cyberrisker

Appendix K - Test av kontinuitetsplaner

IT-strategiska överväganden - Att bygga robust och kostnadseffektiv disater recovery

Kommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn - En vägledning vid större störningar 2017-02-21

Crisis communication in the financial sector

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Recommendations for communication in the financial sector

Övningar

Scenariosammanstallning – FSPOS sektorsövningar 2013-2015

6 Steg till bättre övning - Kortversion i presentationsformat

6 steg till bättre övningar, Version 2.0

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningsstrategi 2017-2020 version 2.0

Övningsstrategi 2017-2020 version 3.0

Övningsrapport - FSPOS Samverkansövning 2018

Övningssammanfattning 2019

Sektorsövergripande analyser

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det

Rapport Betalningsflöden i utländsk valuta - Så funkar det

Svensk Betalningskalender 2016

Om FSPOS

FSPOS vs SOES

FSPOS Syntes – Genomfört arbete 2008-2013

FSPOS Verksamhetsberättelse 2017

FSPOS strategisk plan 2018-2020

FSPOS verksamhetsberättelse 2019

Till övriga rapporter