Om Privat-Offentlig samverkan

Mycket av den samhällsviktiga verksamheten ägs och drivs av näringslivet idag. Det är i stor utsträckning företag som äger och driver den infrastruktur som bär upp elförsörjning och telekommunikation.

Detta tillsammans med den förändrade säkerhetspolitiska situationen och samhällsstrukturen kräver nya lösningar och gemensamma åtgärder för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

I enlighet med ansvarsprincipen finns det ingen annan som tar över ansvaret om en kris uppstår. Ansvaret för krisberedskapen vilar på varje verksamhetsansvarig. Den som normalt sett har ansvaret för en verksamhet, har det även under en kris – oavsett om det är en offentlig eller privat aktör.

I arbetet med att bygga upp kunskap, utveckla och stärka samhällets krisberedskap måste det därför ske ett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet. MSB arbetar för att ett sådant samarbete ska komma till stånd inom olika verksamheter. Det begrepp vi använder för detta arbete är privat- offentlig samverkan.

Privat-offentlig samverkan är ett frivilligt, överenskommet samarbetet mellan privata och offentliga aktörer i syfte att stärka samhällets krisberedskap.