Arbetsgrupper

Verksamheten inom FSPOS bygger på frivilligt arbete bland deltagarna och bedrivs för närvarande i mindre arbetsgrupper.

Ag Kontinuitetssäkring

Denna arbetsgrupp har som huvuduppdrag att löpande värdera behovet av samt föreslå och genomföra sektorgemensamma aktiviteter med syfte att stärka robustheten i den finansiella infrastrukturen. Bl a pågår arbete med att ta fram ett arbetssätt för en sektorgemensam riskbeskrivning, utformning av en vägledning för kontinuitetshantering samt analyser av flöden och beroendeförhållanden för olika finansiella tjänster.

Ag Information

Ag Information har som huvudsyfte att ta fram "best practice" när det gäller såväl hur, till vem, och genom vilken kanal man bör kommunicera i en kris. Gruppen är ett kommunikationsnätverk mellan myndigheter och finansiella aktörer som syftar till att kommunikationssamverkan ska fungera effektivt även i krislägen.

Ag Övning

Ag Övning har till uppgift att inom krisberedskapsområdet följa andra sektorers övningar, delta i andras övningar samt genomföra egna övningar inom den finansiella sektorn. Syftet är att stärka finanssektorns krisberedskapsförmåga genom att dels identifiera förebyggande åtgärder för att stärka sektorns robusthet, dels ta fram förslag på åtgärder i syfte att stärka sektorns förmåga att hantera en kris när den inträffar.